Chicken Salad Chick

Chicken Salad Chick

Regional Restaurant

Territory: Texas

Territory

DFW: Dennis Leibovitz, Tripp Russ

Houston: Stephen Tou

Site Criteria

Preferred Square Footage: 2,800 SF